Archiwa: samokształt — Strona 5 z 24 — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

samokształt

Odpowiednie stosowanie przepisów

25

Cze

Nadrzędna zasada prostego sumowania dorobku oraz potencjałów współpracujących przedsiębiorców przy ocenie ich wiarygodności doznaje wyłomu nie tylko co do warunków osobistych, wskazanych w art. 24 ust. 1 Pzp (każdy z osobna powinien je spełniać), lecz także co do warunków zawodowo- -gospodarczych , określonych w art. 22 ust.

Obowiązek zapewnienia uczciwej konkurencji

25

Cze

Prawo wspólnotowe w dziedzinie zamówień publicznych wynika z postanowień Traktatu Usta-nawiającego Wspólnotę Europejską , a także z dyrektyw oraz rozporządzeń i decyzji Komisji Europejskiej, w tym głównie z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji

Nienawiść

25

Cze

W jaki sposób nienawiść wiąże się ze strachem? Nienawidzicie kogoś z otoczenia, gdyż czujecie, że przez tego kogoś jesteście nieszczęśliwi. Denerwuje was on, czujecie się przez niego przygnębieni i straciliście pewność siebie. Macie rzeczywistą psychiczną alergię na niego.

Miłość i psychologia – ciąg dalszy

24

Cze

W jaki sposób pani lub panna może rozpoznać z jakim typem mężczyzny ma do czynienia? Myślicie że jest introwersyjny? Skontrolujcie, czy dobra była wasza obserwacja.

Idealne warunki praktykowania radiestezji część 2

24

Cze

Rozpocznijcie od wizualnej pamięciowej zabawy. Przez 30 sekund przyglądajcie się rysunkowi, który obrazuje różne przedmioty. Następnie odłóżcie rysunek i z pamięci zreprodukuj- cie przedmioty na kartce papieru.

Czarodziejska tęcza

24

Cze

Kolor niebieski jest synonimem czystości, spokoju, dobroci i zdrowia. Jeżeli chcecie innych uczynić waszymi niewolnikami wypromieniujcie kolor niebieski.

Dyskwalifikacja oferty

24

Cze

Jednakże ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczy w zasadzie tylko zachowań związanych z działalnością gospodarczą, podczas gdy o zamówienie publiczne mogą ubiegać się także osoby nie będące przedsiębiorcami. Brak wyraźnych wskazówek ustawowych oraz wzgląd na podmiotowy element kwalifikacyjny na-kazują ostrożność przy wykładni art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. Poza nielicznymi wyjątkami (np.

Dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernego zadłużenia

24

Cze

Na krótką metę niezbędne staje się podniesienie kursu waluty obcej, czyli dewa-luacja waluty krajowej. Wówczas poprawi się opłacalność eksportu, ale podrożeją wszystkie towary importowane. Wzrosną ceny innych towarów i koszty całej operacji muszą być przenoszone na społeczeństwo.

Nadwyżka eksportu nad importem może rosnąć nie tylko dzięki wartości eksportu, ale także ograniczeniom importu.

Chromoterapia i wy

24

Cze

Już mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, że kolor jest częścią życia. Możecie leczyć się kolorem. To nazywają chromo- terapią. Lecznicze działanie koloru znane jest od starożytności. Podstawą tego działania są drgania kolorów.

Długofalowa polityka społeczno-ekonomicznej państwa zapoczątkowana przez L. Erharda

24

Cze

Z drugiej zaś wska-zywał na potrzebę zachowania umiaru ingerencji państwa w redystrybucję dochodów. Już na początku lat pięćdziesiątych dostrzegał niebezpieczeństwa z tym związane i wy-powiadał się za redukcją nadmiernie rozbudowanych subsydiów oraz ograniczeniem rządowej biurokracji, podkreślając, że populistyczna presja na

Błędy projektowe

23

Cze

Następstwem błędów projektowych jest zazwyczaj udzielenie zamówienia dodatkowego z wolnej ręki, za którego dopuszczalność (art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp) odpowiada pod rygorem sankcji dyscyplinarnej kierownik lub inny urzędnik zamawiającego, a nie projektant. Interwencyjnego zamówienia dodatkowego można bowiem udzielić tylko w sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, podczas gdy rzetelny odbiór prac

Analizy stanu przedsiębiorstwa

23

Cze

Każde z tych pytań wymaga wyodrębnienia wielu zagadnień szcze-gółowych. Tak np. analizując wizerunek przedsiębiorstwa trzeba m.in. uzyskać informacje:

– jaką opinią cieszy się przedsiębiorstwo wśród turystów w danym mieście, regionie, kraju?

– jak oceniane jest przedsiębiorstwo przez inne firmy