samokształt — Strona 4 z 24

, ,

samokształt

Czym jest ekonomia?

18

Lip

Najważniejsze jest to, aby cały proces transformacji był podporządkowany orien-tacji prorozwojowej opartej na kapitale ludzkim, a więc na inwestycjach w człowieka. Ta długofalowa orientacja wskazuje na rosnącą rolę nakładów na oświatę i naukę, których nie należy ograniczać w imię doraźnego równoważenia gospodarki

Czym jest dług publiczny?

18

Lip

Długiem publicznym nazywamy całkowitą kwotę zadłużenia rządu w formie należnej zapłaty z tytułu sprzedanych papierów wartościowych skarbu państwa w celu pokrycia deficytu budżetu. Możliwości finansowania deficytu budżetu rosnącym zadłużeniem publicznym zależą od stopnia chłonności i poziomu rozwoju rynku

Cztery warunki by Polska uzyskała pełne członkostwo w Wspólnocie Europejskiej

18

Lip

W perspektywie najbliższych 10-15 lat słabo przygotowana do integracji polska gospodarka prawdopodobnie nie zyska wiele na wymiernych efektach ekonomicznych, ale na pewno straciłaby znacznie więcej, gdybyśmy tego Układu nie podpisali. Znaleźlibyśmy się wówczas w znacznie gorszej sytuacji w stosunku do Węgier, Czech, Słowacji i innych krajów postkomunistycznych, które zawarty takie

Co to jest szczęście?

18

Lip

Szczęście jest to sposób, w jaki jakaś rzecz lub przedsięwzięcie mogą ukształtować się. Jest to synonim przypadku. Ktoś może mieć szczęście, albo pecha. Szczęście może być pasywne lub aktywne.

Co można powiedzieć o niesprawiedliwości?

17

Lip

Po pierwsze to, że sprawiedliwość jest złudzeniem. Gdyby istniała sprawiedliwość, nigdy nie byłoby wojny, niewinnych ofiar, głodujących dzieci. Nie będę już kontynuował.

Cnoty różnego rodzaju medytacji

10

Lip

Swojej podświadomości możecie słuchać również bez dalekowschodnich nauk. Jakkolwiek byłoby, nie łapcie się wszelkich środków. Musicie stworzyć spokój w sobie. Podświadomość wypowiada się w ciszy.

Chwiejność orzecznictwa

10

Lip

W sferze zamówień publicznych zamawiający-jak się zdaje-zbyt łatwo ulegają różnym naciskom sytuacyjnym, potęgujących się w warunkach ogólnego pogorszenia koniunktury gospodarczej, zwłaszcza gdy jedynym kryterium udzielenia zamówienia jest wysokość oferowanej ceny. Nie bez znaczenia jest dostrzegalna w tej materii

Bilans obrotów kapitałowych

8

Lip

Wysoka mobilność kapitałów powoduje, że wraz ze zmianą stopy zwrotu pod wpływem zmian stopy procentowej oraz stopy deprecjacji walut przesuwane są w ciągu roku ogromne sumy kapitałów.

Wynika stąd ważny wniosek, że w bilansie obrotów kapitałowych wystąpi napływ kapitału z zagranicy, gdy stopa zwrotu

Bądźcie weseli część 2

7

Lip

Sprawcie sobie radość. Przyjmijcie nowy zwyczaj, zwyczaj szczęścia. Kiedy rozpoczynacie dzień, przygotujcie się na to, że spotka was jakaś radość i rzeczywiście radość nastąpi. Nigdy więcej nie oczekujcie tego, że szczęście kiedyś tam przyjdzie. Szczęście już jest tutaj. Rozpoznajcie to. Wyrzućcie z waszych umysłów negatywne myśli tak, jakby były one zepsutymi owocami.

Autokondycjonowanie za pomocą progresywnej relaksacji

7

Lip

Do tego ćwiczenia należy wyciągnąć się na łóżku i wziąć cztery małe poduszki. Jedną należy umieścić pod karkiem i jej rogi przyciągnąć lekko w stronę ramion, natomiast dwie należy położyć pod łokcie tak, żeby oddalone nieco od ciała ręce dobrze odpoczywały. Ostatnią poduszkę należy umieścić pod podciągnięte kolana stopy należy skierować na zewnątrz.

Aura

3

Lip

Ciało ludzkie otoczone jest polem elektrycznym. Ci, którzy są na to wrażliwi, nawet widzą je. Pole elektryczne otacza także zwierzęta i rośliny, a nawet minerały. Tak więc z każdego człowieka wychodzą świetlne i kolorowe emanacje, które dla znawców są nośnikami informacji.

Aktywna rola państwa w procesach rozwojowych

3

Lip

Jest to niezbędny warunek ożywienia i szybkiego rozwoju prywatnego sektora, a także zachęcenia kapitału zagranicznego do bezpośrednich inwestycji. Bez napływu obcego kapitału, umożliwiającego korzystanie ze światowego zasobu zakumulowanej wiedzy i umiejętności technologicznych oraz organizacyjnych, nie będzie