samokształt — Strona 2 z 24

, ,

samokształt

Zwiększenie podaży pieniądza

7

Wrz

Im bardziej kurs obligacji i stopa przychodu odchyli się od punktu równowagi, tym z większą siłą działać będzie mechanizm korygujący, gdyż podobnie, jak na każdym rynku towarowym, także na rynku pieniężnym i rynku papierów wartościowych działa to samo prawo popytu i podaży, które uniemożliwia istnienie trwałych

Życie w warunkach inflacji

6

Wrz

Szczególne zagrożenie wysoką inflacją występuje w krajach postkomunistycznych, które w warunkach głębokich dysproporcji gospodarczych, przestarzałej technologii, niskiej efektywności gospodarowania, braku infrastruktury bankowej i rynku kapita-łowego oraz nieracjonalnej struktury cen wszystkich czynników

Jeżeli ktoś skąpi śmiechu, to i skąpi pieniędzy

20

Sie

Czyste i błyskotliwe spojrzenie patrzy na was? Uczciwość i dobre zdrowie jest dziedzictwem tej osoby. Zazdrość i podejrzliwość można wyczytać z małych oczu, znikających w oczodołach.

Jak można przez relaksację zdobyć dobre zdrowie?

19

Sie

Jeżeli nie jesteście panami swoich uczuć, to może to zakłócić działalność waszych organów i mogą pojawić się prawdziwe choroby. Szok uczuciowy może wywołać wrzód żołądka albo zapalenie jelita grubego i nawet najbardziej troskliwa opieka lekarska może tylko złagodzić nieprzyjemne objawy. Jeżeli chcecie zupełnie wyzdrowieć i nie ryzykować nawrotu choroby, trzeba usunąć jej przyczynę.

Integracja zachodnioeuropejska cz. II

18

Sie

Integracja ta ma po-legać na stworzeniu systemu banków centralnych ze wspólnym bilansem aktywów i pa-sywów i wspólną polityką monetarną, wyrażającą się między innymi w ustalaniu kursu ECU do innych walut spoza Wspólnoty. W ten sposób będzie następowało stopniowe przejmowanie przez różne instytucje

Imponujące wystąpienie

17

Sie

Pielęgnowanie całego ciała przyczyni się do tego, że w waszym otoczeniu wykształci się bardzo dobre wrażenie o was. Kiedy kogoś zagadniecie, przyjemna będzie dla niego wasza rozluźniona,pogodna i promieniująca siłą postawa.

Ideowość

16

Sie

Czymś dobrym, uczciwym i naturalnym jest zatem sytuacja, w której konkretna jednostka poświęca się na rzecz abstrakcyjnej zbiorowo-ści, uczestnicząc w realizacji jakiegoś wielkiego programu społecznego z inspiracji religijnej, narodowościowej lub klasowej. O czyjejś ideowości zwykło się na ogół mówić z szacunkiem i uznaniem. Ideowość oznacza bowiem gotowość do poświęceń na rzecz jakiejś idei, czemu zwykle

Identyfikacja tożsamości

15

Sie

Wprowadzanie tego typu wyłączeń do wewnątrzban kowych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy jest nawet w pewnym stopniu nadużyciem zarządzenie nr 16/92 nie określa żadnych grup podmiotów, których stosowanie bankowej procedury identyfikacyjnej nie dotyczy, ani nie upoważnia banków do tego. Merytorycznie,

Idealne warunki praktykowania radiestezji

14

Sie

Czy do praktykowania radiestezji trzeba opróżnić umysł? Odpowiedź brzmi „nie”. Nie trzeba wstrzymać działalności mózgu, co jest zresztą niemożliwe, natomiast trzeba bardziej dokładnie kontrolować myśli.

Gospodarka rynkowa musi ciągle zwiększać inwestycje

12

Sie

I2 znów pomnożone przez współczynnik potencjalnej produkcyjności inwestycji 8 spo-wodują nowy przyrost zdolności produkcyjnych, które zostaną wykorzystane pod wa-runkiem, że wydatki inwestycyjne wzrosną z I2 do /3, a więc nastąpi przyrost inwestycji reprezentowany odcinkiem I0Oi3. Wówczas inwestycje zrównają się z oszczędnościami, ale już na wyższym poziomie dochodu narodowego K3

Główny cel działań równoczesnych w tworzeniu mechanizmu rynkowego

10

Sie

Jeśli na jednym odcinku prowadzona jest restrykcyjna polityka pieniężna banków, zaś na innych odcinkach prowadzona jest miękka polityka fiskalna lub gdy budżet jest szczodiy, a banki są wymagające, wówczas trudno jest utrzymać dyscyplinę finansową w kraju i osiągnąć równowagę lynkową przy niskiej stopie inflacji. Nie

Głos wabienia

9

Sie

Do przekonywania ludzi i wciągania ich pod wasz wpływ bardzo ważnym atutem jest głos. Jest to coś takiego, czego nie można zaniedbywać i co trzeba umieć poprawnie wykorzystywać i stosować. Jest to atut uzupełniający siłę przyciągania waszej osobowości.