samokształt — Strona 10 z 24

, ,

samokształt

Przeznaczenie z góry?

7

Cze

W rzeczywistości co pod tym rozumiecie? Często wspominają wam o predestynacji, o przeznaczeniu z góry. Bez przerwy słyszycie to małe fałszywe zdanie: „Takie było przeznaczenie”.

Mesmer i fluidy magnetyczne

6

Cze

Teoria zwierzęcego magnetyzmu powraca do Pa- racelsusa, który swój sposób leczenia oparł na odpowiadaniu sobie różnych części mikrokosmosu ze światem zewnętrznym, makrokosmosem i ciałem ludzkim.

Samohipnoza w służbie piękności

6

Cze

Najpierw, tak jak obiecałem, powróćmy do doskonałego ciała. Reguły piękności różnią się w zależności od wieku i kraju. Poza obecnymi kryteriami można mieć indywidualne opinie na ten temat. Jak można, bez udziału chirurgii plastycznej, osiągnąć takie ciało, o jakim marzycie? Przy pomocy słownej sugestii i umysłowego tworzenia dojdziecie do tego, że wasze marzenia staną się rzeczywistością.

Każda inflacja prowadząca do wzrostu cen

5

Cze

Znaczny wzrost inflacji może wprowadzić duże zamieszanie na rynku papierów wartościowych, co zakłóca sprawne funkcjonowanie całego systemu finansowego kraju.

W sumie, rosnąca inflacja pogłębia niepewność jutra i prowadzi do obniżenia realnych dochodów ludności. W okresie osłabionej aktywności gospodarczej

Zaliczka na wykonanie zamówienia finansowanego ze środków europejskich

5

Cze

Wprawdzie zaliczka stanowi przedmiot umowy dodatkowej, ale nie ma przeszkód, aby była zastrzeżona w projekcie umowy podstawowej (z perspektywą dwu zobowiązań w jednym akcie) . Zaliczkowanie wykonawcy jest wyłączone w odniesieniu do zamówień udzielanych w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. Zamawiający spoza sektora finansów publicznych, a także działający w sferze samorządowej mogą udzielać

Wartość nominalna skorygowana relacją wskaźników wzrostu cen

4

Cze

W krajach, w których występuje wyższa stopa inflacji niż u ich konkurentów, będzie następowała deprecjacja nominalnego kursu walutowego, zaś w krajach, w których inflacja jest niższa niż u konkurentów, postępować będzie aprecjacja kursu.

W rozpatrywanym przypadku złoty polski na skutek wyższej stopy inflacji

Uważajcie na to, co robicie!

3

Cze

Mnichom Zen każdy ruch jednostkowy wykonany w ten sposób, umożliwia dotarcie do satori, do najwyższego dobra. Kierowana myśl – zaskakująca siła. Kierowana myśl jest siłą.

Wolność, droga wolność

3

Cze

Chcecie się usamodzielnić. Macie już dosyć stawiania swoich zalet zawodowych w służbę innym. Kto przeszkadza wam w tym? Prawdopodobnie wy sami. Dla osiągnięcia wymarzonej wolności, wykorzystajcie swoją twórczą siłę wyobraźni. Nigdy nie można dosyć nachwalić się waszych cudownym zdolności.

Współczesna teoria ekonomii

2

Cze

Tak więc me-tody finansowania deficytu budżetowego na krótką metę mogą hamować inflację, ale na długą metę taka polityka może powodować rozkręcanie spirali inflacyjnej.

Współczesna teoria ekonomii przywiązuje dużą wagę do regulacji dopływu pie-niądza do obiegu przez bank centralny za pośrednictwem zmiany

Ryczałt

1

Cze

Aktualny w sferze zamówień budowlanych, a także co do niektórych umów dotyczących usług, art. 632 kc wyklucza zmianę wysokości umówionego ryczałtu, nawet w wypadku, gdy w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W rezultacie niedopuszczalna jest także jakakolwiek indeksacja wynagrodzenia. Ryczałt

Konsekwencje uchylania się od obowiązujących wymagań proceduralnych

23

Maj

Konsekwencje uchylania się od obowiązujących wymagań proceduralnych przy udzielaniu zamówień finansowanych ze środków europejskich są szczególnie dotkliwe, ponieważ obok zwyczajnych sankcji (unieważnienie umowy, odpowiedzialność dyscyplinarna) w grę wchodzi jeszcze zastosowanie korekt finansowych. Niestety w bieżącej praktyce są one wymierzane zbyt często. Bezpośrednią przyczyną tego

Skuteczność działania instytucji państwowych

22

Maj

Na początku lat dziewięćdziesiątych ponownie podjęto poszukiwania optymalnego kojarzenia roli państwa z samoregulującym mechanizmem rynkowym. Uzasadnienia dla interwencjonizmu szuka się nie tylko w różnych słabościach samego mechanizmu rynkowego, ale także w zbyt egoistycznym postępowaniu prywatnych