Bilans obrotów kapitałowych | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Bilans obrotów kapitałowych

8

Lip

Wysoka mobilność kapitałów powoduje, że wraz ze zmianą stopy zwrotu pod wpływem zmian stopy procentowej oraz stopy deprecjacji walut przesuwane są w ciągu roku ogromne sumy kapitałów.

Wynika stąd ważny wniosek, że w bilansie obrotów kapitałowych wystąpi napływ kapitału z zagranicy, gdy stopa zwrotu od lokat krajowych (np. w Niemczech) będzie wyższa od stopy zwrotu od lokat w innych krajach, niezależnie od tego, czy wynika to z wyższej stopy procentowej w Niemczech, czy też z aprecjacji (wzrostu kursu) waluty zagranicznej do marki niemieckiej.

Przepływ na rachunkach obrotów kapitałowych byłby niewielki lub w ogóle nie wystąpiłby, gdyby stopa zwrotu z lokat zagranicznych była w przybliżeniu równa stopie procentowej w kraju.

Gdy w obiegu kursowała moneta złota, wówczas w przypadku pojawienia się de-ficytu bilansu płatniczego następował odpływ złota za granicę i zmniejszenie się podaży waluty złotej w kraju. To prowadziło do spadku cen towarów i tym samym do zwięk-szenia ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Sprzyjało to wzrostowi eksportu, który stopniowo wyrównywał deficyt bilansu płatniczego.

Przy pieniądzu papierowym wymienialnym zewnętrznie i względnie stałym kursie walut deficyt w bilansie płatniczym wymaga zastosowania tzw. operacji wyrów-nawczych. Istota tych operacji polega na tym, że bank centralny zmuszony jest sprze-dawać część posiadanych rezerw dewizowych w celu zwiększenia podaży waluty obcej na rynkach, a w zamian otrzymuje walutę krajową. Ludzie wycofują wówczas część pieniądza z obiegu na zakup walut i podaż pieniądza krajowego zmniejsza się dokładnie

0 wielkość równą deficytowi bilansu płatniczego. W celu zwiększenia podaży pie-niądza krajowego bank centralny w ramach polityki otwartego rynku może skupować krajowe obligacje w zamian za pieniądze pochodzące ze sprzedaży dewiz. Interwencja bańku centralnego polega w tym przypadku na sprzedaży walut obcych i zakupie waluty krajowej. Gdy rezerwy dewizowe banku ceentralnego zaczną się wyczerpywać, rząd może podjąć starania o kredyt na zasilenie swych rezerw dewizowych w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. W przeciwnym przypadku zmuszony będzie dewaluować walutę krajową w celu poprawienia sytuacji w bilansie płatniczym.

About The Author

admin

Leave a Reply