Analizy stanu przedsiębiorstwa — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Analizy stanu przedsiębiorstwa

23

Cze

Każde z tych pytań wymaga wyodrębnienia wielu zagadnień szcze-gółowych. Tak np. analizując wizerunek przedsiębiorstwa trzeba m.in. uzyskać informacje:

– jaką opinią cieszy się przedsiębiorstwo wśród turystów w danym mieście, regionie, kraju?

– jak oceniane jest przedsiębiorstwo przez inne firmy działające w tej samej branży?

– jakie nastawienie do przedsiębiorstwa ujawniają władze admini-stracyjne i samorządowe, banki, zrzeszenia przedsiębiorców, związki za-wodowe, stowarzyszenia regionalne i branżowe?

– jaki wizerunek przedsiębiorstwa zarysował się w środkach masowego przekazu?

– jakie przyczyny sprawiają, iż obraz przedsiębiorstwa jest taki jaki jest?

– jakim inicjatywom obraz ten sprzyja a jakim przeszkadza na tle działalności naszych konkurentów? Analizy stanu przedsiębiorstwa można dokonywać w trojaki sposób.

Pierwszy z nich polega na konfrontowaniu najgorszych obaw i najbardziej optymistycznych oczekiwań. Podejście to nazywane często „poszukiwaniem biegunów” sprowadza się do ustalenia listy czynników, które mają istotny wpływ na sukces bądź niepowodzenie oraz ujawnienie przyczyn, które mogą o nich przesądzić. Analiza odbywa się więc w myśl zasady: „plus-minus – czego brak?”, przy czym plusami są optymistyczne oczekiwania a minusami obawy.

Drugi sposób to analizowanie własnych umiejętności. Podejście to- podobnie jak pozostałe – może odnosić się do całokształtu działalności przedsiębiorstwa lub dotyczyć dziedzin wybranych. Przykładowo w od-niesieniu do rynku przedsiębiorstwa omawiane umiejętności można ocenić odpowiadając na pytania:

– jaką dziedzinę (branżę) naszej działalności oceniamy najwyżej i dlaczego?

– czy dziedzina ta zasługuje na dalszy rozwój?

– które z naszych usług klienci oceniają najlepiej, a które najgorzej?

– w jakich dziedzinach przewyższamy konkurentów, a w jakich im ustępujemy i dlaczego?

– jak kształtował się i kształtuje nasz udział w rynku?

– czy stosowane sposoby konkurowania na rynku są skuteczne? itp.

About The Author

admin

Leave a Reply