Aktywna rola państwa w procesach rozwojowych | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Aktywna rola państwa w procesach rozwojowych

3

Lip

Jest to niezbędny warunek ożywienia i szybkiego rozwoju prywatnego sektora, a także zachęcenia kapitału zagranicznego do bezpośrednich inwestycji. Bez napływu obcego kapitału, umożliwiającego korzystanie ze światowego zasobu zakumulowanej wiedzy i umiejętności technologicznych oraz organizacyjnych, nie będzie możliwe wydostanie się naszego kraju z zacofania cywilizacyjnego i stworzenia silnych stymulatorów postępu gospodarczego. Rząd jest więc niezastąpiony w rozwijaniu infrastruktury.

Akcentując potrzebę aktywnej roli państwa w procesach rozwojowych, pragnę pod-kreślić, że nie powinna ona przejawiać się w formułowaniu odgórnych wzorców, a nawet programów zbudowanych według rankingowych preferencji dla określonych branż i przedsiębiorstw. Wszelkie tego rodzaju programy muszą być z natury rzeczy zbudo-wane na subiektywnych preferencjach organów centralnych. Aktywna polityka ma uza-sadnienie wówczas, gdy wspomaga, rozszerza i uzupełnia oddolne inicjatywy przed-siębiorstw lub władz lokalnych.

Każdy system działa przez ludzi i jakość tych ludzi, ich wiedza i doświadczenie zawsze będą imały pierwszorzędne znaczenie dla skutecznego działania rządów demo-kratycznych. Jeśli kadry będą mierne, to żadna demokracja nie może przynosić spo-łeczeństwu powodzenia w jego aspiracjach do przezwyciężenia zacofania cywilizacyj-nego .

Po uwzględnieniu wszystkich argumentów za i przeciw ingerencji państwa w życie społeczno-gospodarcze kraju można sformułować pewne ogólne zalecenia .

About The Author

admin

Leave a Reply